Logotyp strony

Ochrona powietrza na terenie Gminy Głogówek poprzez modernizację źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwo kulturowe i naturalne, Działanie 5.5 Ochrona powietrza

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 25 września 2019 roku pomiędzy Gminą Głogówek a Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. Ochrona powietrza na terenie Gminy Głogówek poprzez modernizację źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych. Umowa realizowana będzie w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Planowana łączna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 708 600,90 zł, z czego Instytucja Zarządzająca przyznała Gminie Głogówek na realizację Projektu dofinansowanie w kwocie 240 924,30 zł, co stanowi nie więcej niż 34% wydatków kwalifikowanych (płatność ze środków europejskich).

Natomiast Beneficjent zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w kwocie 467 676,60 zł.

W ramach projektu przewiduje się osiągnięcie rzeczywistych produktów w postaci: - 75 sztuk zmodernizowanych źródeł ciepła w okresie do 31.12.2020 roku.

Szczegółowy zakres rzeczowy obejmuje modernizację:

  • kotła węglowego - 42 szt.
  • kotła węglowego wraz z montażem kolektorów słonecznych - 4 szt. -
  • kotła na biomasę - 13 szt.
  • kotła na biomasę wraz z montażem kolektorów słonecznych - 3 szt.
  • kotła na gaz ziemny - 10 szt. -
  • pompy ciepła powietrze-woda - 1 szt.
  • pompy ciepła woda-woda - 1 szt.
  • ogrzewania elektrycznego - 1 szt.

Efekty ekologiczne – ograniczenie emisji:

  • pyłu zawieszonego PM10 – 4,08 Mg/rok
  • dwutlenku węgla – 443,66 Mg/rok

Celem projektu jest poprawa efektywności źródeł ciepła w budynkach w Gminie, a tym samym zmniejszenie zużycia energii końcowej i pierwotnej, ograniczenie emisji dwutlenku węgla, pyłów i innych substancji zanieczyszczających. Osiągnięcie celu pozwoli na ograniczenie zjawiska występowania niskiej emisji, a także i smogu, realizując tym samym założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Dodatkowym celem jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego, a także zmniejszenie negatywnych presji środowiskowych na obszary cenne przyrodniczo zlokalizowane zarówno w powiecie jak i w całym województwie opolskim. Celem pośrednim jest zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych budynków mieszkalnych, poprzez ograniczenie zużycia energii i paliw na cele grzewcze, co spowoduje oszczędności w budżetach mieszkańców mogących być przeznaczonych na dodatkowe działania związane z termomodernizacją budynku i uzyskanie efektu skumulowanego. Kolejnym celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców, poprzez pokazanie dobrych praktyk związanych ze stosowaniem wysokosprawnych źródeł ciepła. Widoczne, pozytywne efekty realizacji projektu, przyczynią się do zwiększenia zainteresowania postawami proekologicznymi mieszkańców i mogą spowodować w efekcie podobne działania finansowane ze środków własnych mieszkańców w ich budynkach. W konsekwencji zrealizowane zostaną inwestycje komplementarne i uzyskany zostanie efekt skali, który spotęguje pozytywne skutki realizacji projektu.

Podkreślić również należy, iż od 1 listopada 2017 roku zaczęła obowiązywać tzw. uchwała antysmogowa, podjęta przez Sejmik Województwa Opolskiego. Działania wynikające z realizacji projektu pn. Ochrona powietrza na terenie Gminy Głogówek poprzez modernizację źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych wpisują się w zapisy uchwały Nr XXXII/367/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 września 2017 r.

Baner
Deklaracja dostępności
Rowery

Posadźmy razem 800 drzew na 800-lecie Głogówka!

Licznik posadzonych drzew

Turystyka
Obraz - baner
EUPAP Logo
EUPAP Logo
Punkt potwierdzenia profilu
Punkt potwierdzenia profilu

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizuje Intytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

Na co wydajemy Twoje pieniądze


Zobacz

Aplikacja mobilna


Zobacz
Wszelkie prawa zastrzeżone. Głogówek 2024. Webdesing / programming: WebInspiracje

Przszukaj naszą stronęSchowaj wyszukiwarkę

Szanowni czytelnicy. Zobaczcie jak szanujemy waszą prywatność. Przeczytaj politykę prywatności i politykę cookies lub zaakceptuj zasady