Logotyp strony


Informacje dla przedsiębiorców

W związku z utworzeniem CENTRALNEJ EWIDENCJI I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ /CEIDG/ organem ewidencyjnym od dnia przekazania przez tut. organ ewidencji, jest Minister Gospodarki.
Wpisy dostępne są pod adresem www.firma.gov.pl - pasek- wyszukiwanie przedsiębiorców.
Gmina Głogówek wydaje zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej dla przedsiębiorców, którzy zakończyli działalność gospodarczą przed 1 lipca 2011r.

Polecamy mikroporady prawne dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Obraz - baner


REFUNDACJA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

NA PODSTAWIE ART.70 B Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991R. O SYSTEMIE OŚWIATY /TEKST JEDNOLITY Z 2004R. DZ.U. NR 256 POZ.2572 Z PÓŹN. ZMIANAMI/ pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

Zgodnie z art. 70 b ust. 7 dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Do wniosku należy załączyć:

  1. dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
  2. umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
  3. dyplom, świadectwo, zaświadczenie* potwierdzające ukończenie nauki zawodu /przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdanie stosownego egzaminu/

Zgodnie § 3 i 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia /Dz.U. Nr 60, poz. 278 ze zmianami/ :

§3 Pracodawca jest obowiązany zawrzeć z młodocianym na piśmie umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, stosowanie do przepisów art. 195 § 1 Kodeksu Pracy.

§3a O zawarciu umowy, o której mowa w § 3, pracodawca zawiadamia wójta /burmistrza, prezydenta miasta/ właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.

Do pobrania

FORMULARZ informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Wszelkie prawa zastrzeżone. Głogówek 2020. Webdesing / programming: WebInspiracje

Przszukaj naszą stronęSchowaj wyszukiwarkę

Szanowni czytelnicy. Zobaczcie jak szanujemy waszą prywatność. Przeczytaj politykę prywatności i politykę cookies lub zaakceptuj zasady