Logotyp strony


Wydziały. Co i gdzie załatwisz w Urzędzie?

Co załatwisz w urzędzie?

  • W Wydziale Organizacyjnym: umówisz się z Burmistrzem na spotkanie, założysz profil zaufany, złożysz pismo lub wniosek, uzyskasz podstawowe informacje dotyczące urzędu, wykupisz karnet na parkowanie.
  • W Wydziale Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego: złożysz wniosek o wydanie dowodu osobistego, uzyskasz odpis aktu urodzenia/małżeństwa/ zgonu, zameldujesz bądź wymeldujesz się, złożysz wniosek o Opolską Kartę Rodziny, otrzymasz zaświadczenie o zameldowaniu, wymeldowaniu, o numerze pesel, dopiszesz się do rejestru i spisu wyborców, otrzymasz zaświadczenie o prawie do głosowania a także sporządzisz akt pełnomocnictwa do głosowania.
  • W Wydziale Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska: uzyskasz zezwolenie na wycinkę drzew, nadasz numery porządkowe budynków, pobierzesz wniosek o przyznanie mieszkania komunalnego, uzyskasz zaświadczenia o wielkości gospodarstwa, złożysz wniosek o wynajem świetlicy, załatwisz sprawy związane z nieruchomościami gruntowymi (sprzedaż, oddanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność gminy).
  • W Wydziale Gospodarki Odpadami Komunalnymi: uzyskasz informacje dotyczące segregacji odpadów komunalnych, złożysz deklarację o wysokości opłat gospodarowania odpadami komunalnymi, pobierzesz aktualny harmonogram odbioru odpadów komunalnych, uzyskasz informacje nt. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  • W Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych: uzyskasz zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uzyskasz pozwolenia na zajęcie pasa drogowego, uzyskasz decyzję o warunkach zabudowy, zgłosisz sprawy bieżące związane z drogami i melioracją
  • W Wydziale Finansowym: złożysz lub zmienisz deklaracje o wymiarze podatku, dokonasz opłat w kasie, uzyskasz zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach, złożysz wniosek o zwrot podatku akcyzowego.
  • Wydział Ekonomiczny, Oświaty i Zdrowia ściśle współpracuje z placówkami oświatowymi w Gminie Głogówek.
  • W Referacie Promocji i Rozwoju: założysz działalność gospodarczą lub dokonasz zmian we wpisie do CEIDG, uzyskasz zezwolenie na sprzedaż alkoholu, uzyskasz potrzebne informacje dotyczące obiektów sportowych, otrzymasz materiały promujące gminę, dowiesz się o zbliżających imprezach kulturalnych, złożysz wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
Deklaracja dostępności
Rowery

Posadźmy razem 800 drzew na 800-lecie Głogówka!

Licznik posadzonych drzew

Turystyka
Obraz - baner
EUPAP Logo
EUPAP Logo
Punkt potwierdzenia profilu
Punkt potwierdzenia profilu

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizuje Intytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

Na co wydajemy Twoje pieniądze


Zobacz

Aplikacja mobilna


Zobacz
Wszelkie prawa zastrzeżone. Głogówek 2024. Webdesing / programming: WebInspiracje

Przszukaj naszą stronęSchowaj wyszukiwarkę

Szanowni czytelnicy. Zobaczcie jak szanujemy waszą prywatność. Przeczytaj politykę prywatności i politykę cookies lub zaakceptuj zasady