Logotyp strony

Obwieszczenie

W sprawie przeprowadzenia powszechnej wiosennej akcji deratyzacji (odszczurzania) na terenie gminy Głogówek w 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 4 ust. 2 pkt. 8 Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010, 2020, z 2020 r. poz. 150, 284 oraz zgodnie z § 23 Uchwały Nr XXXVIII/272/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 września 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Głogówek, informuję właścicieli położonych na obszarze Gminy Głogówek, Wyznaczam

Przeprowadzenie powszechnej, obowiązkowej, wiosennej akcji deratyzacji (odszczurzania) we wszystkich nieruchomościach, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, magazynach, w których przechowywana jest żywność, środki spożywcze i zboże, a także pomieszczeniach piwnicznych, wę-złach ciepłowniczych, altanach śmietnikowych, zsypach i pomieszczeniach zsypowych w terminie od 1 kwietnia do 21 kwietnia 2020 r.

W związku z powyższym wszyscy właściciele, użytkownicy, zarządcy w/w nieruchomości mają obowią-zek:

W czasie akcji:

  1. Wyłożyć trutkę w oznaczonych dniach zgodnie z pouczeniem umieszczonym na opakowaniu,
  2. W miejscu wyłożenia trutki umieścić nalepki ostrzegawcze o treści: „Uwaga trucizna”
  3. Pouczyć dzieci o niebezpieczeństwie zatrucia trutką oraz ściśle je nadzorować i nie pozostawiać bez opie-ki,
  4. Zadbać, aby w czasie trwania deratyzacji, zwierzęta domowe trzymane były pod zamknięciem,
  5. W przypadkach zatruć niezwłocznie kierować osoby chore do najbliższego punktu pomocy medycznej.

Po zakończeniu akcji:

  1. Zebrać pozostałą trutkę i padłe gryzonie,
  2. Padłe gryzonie należy przekazywać do zakładu utylizującego zwłoki zwierzęce lub do przedsiębiorcy, prowa-dzącego działalność w zakresie zbiórki zwłok zwierzęcych,
  3. Z zebranymi resztkami trutki należy postępować w sposób określony przez producenta trutki w karcie bez-pieczeństwa.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głogówku: www.bip.glogowek.pl, w prasie lokalnej, przez wywiesze-nie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogówku oraz na tablicach informacyjnych w sołectwach Gminy.

Burmistrz Głogówka
dr Piotr Bujak

Wszelkie prawa zastrzeżone. Głogówek 2020. Webdesing / programming: WebInspiracje

Przszukaj naszą stronęSchowaj wyszukiwarkę

Szanowni czytelnicy. Zobaczcie jak szanujemy waszą prywatność. Przeczytaj politykę prywatności i politykę cookies lub zaakceptuj zasady