Logotyp strony
 • UM Głogówek
  • Tutaj jesteś:
  • Strona główna
  • Aktualności
  • Przepisy dotyczące obejmowania ubezpieczeniem społecznym rolników - przepisy ogólne | Aktualności Gminy Głogówek

Przepisy dotyczące obejmowania ubezpieczeniem społecznym rolników - przepisy ogólne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach dotyczących ubezpieczenia społecznego rolników na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174). Ubezpieczenie społeczne Rolników obejmuje rolników, ich małżonków i pracujących z nimi domowników oraz pomocników rolnika o ile osoby te:

 • posiadają obywatelstwo polskie lub
 • są uprawnione do wykonywania pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie art.87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018r.poz.1265, z późn. zm.) lub są zwolnieni na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Ustawa przewiduje dwie formy ubezpieczenia :

 • z mocy ustawy (obowiązkowo) ,gdy powierzchnia użytków rolnych przekracza 1 ha przeliczeniowy lub dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu ustawy,
 • na wniosek (dobrowolnie), gdy powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 1 ha przeliczeniowego (wynosi 1 ha przeliczeniowy lub poniżej 1 ha przeliczeniowego).

Ubezpieczenie na wniosek jest dobrowolną umową dwustronną zawartą między osobą zainteresowaną a Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Złożenie wniosku o objęcie ubezpieczeniem dobrowolnym jest ze strony osoby zainteresowanej deklaracją zawarcia takiej umowy. Strony zawierające umowę przyjmują na siebie wzajemne zobowiązania. Ze strony rolnika to przede wszystkim zobowiązanie się do opłacania należnych składek, a ze strony KRUS gwarantowanie świadczeń na warunkach określonych w ustawie. Umowa ta w każdym czasie może zostać rozwiązana zarówno w wyniku złożenia przez osobę ubezpieczoną oświadczenia o odstąpieniu od ubezpieczenia, jak i w sytuacji zaprzestania opłacania należnych na to ubezpieczenie składek.

Ustawa wyodrębnia dwa rodzaje ubezpieczenia:

 • ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie,
 • ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Ubezpieczenie społeczne rolników zapewnia osobie ubezpieczonej, po spełnieniu wymaganych warunków prawo do określonych w ustawie świadczeń pieniężnych.

Ważne !

Zgodnie z art.37 ust.1 wyżej cytowanej ustawy „Rolnik jest obowiązany, nie czekając na wezwanie, w ciągu 14 dni zgłaszać Kasie osoby podlegające ubezpieczeniu w jego gospodarstwie oraz informować Kasę o okolicznościach mających wpływ na podleganie ubezpieczeniu i o zmianach tych okoliczności”.

Opracowała :
Ewelina Elias
Kierownik Wydziału Ubezpieczeń OR KRUS w Opolu

Wszelkie prawa zastrzeżone. Głogówek 2020. Webdesing / programming: WebInspiracje

Przszukaj naszą stronęSchowaj wyszukiwarkę

Szanowni czytelnicy. Zobaczcie jak szanujemy waszą prywatność. Przeczytaj politykę prywatności i politykę cookies lub zaakceptuj zasady